top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Begripsomschrijving

1.1 beZIELd - de gebruiker van deze voorwaarden en alle aan beZIELd op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Cursist - de deelnemer aan een door beZIELd verzorgde les, workshop, cursus of traject.

Artikel 2 Toepasselijkheid en geldigheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij beZIELd als opdrachtnemer optreedt.
2.2 beZIELd behoudt het recht de voorwaarden tussentijds aan te passen. Eventuele aanpassingen worden gepubliceerd op de website www.bezield.be.
Artikel 3 Abonnementen en beurtenkaarten
3.1 Abonnementen en beurtenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
3.2 Je abonnement of beurtenkaart is doorlopend, de minimale looptijd is afhankelijk van het abonnement wat je kiest. De verschillende looptijden en bijbehorende tarieven vind je op www.bezield.be.
3.3 Betaling gebeurt contant of via overschrijving.
3.4 Het lesgeld is vooraf verschuldigd en wordt niet gerestitueerd.
3.5 Bij ziekte of blessure kan een beurtenkaart tijdelijk worden stopgezet door beZIELd en niet met terugwerkende kracht.
Artikel 4 Trajecten
4.1 Trajecten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
4.2 beZIELd verleent geen restitutie op trajecten.
4.3 Bij een traject waarin ook individuele begeleiding zit, worden de afspraakmomenten vooraf duidelijk vastgelegd.
4.4 Indien een afspraak niet kan worden nagekomen, dient dit minimum 24u vooraf worden meegedeeld. Bij een te late annulering of wijziging wordt de afspraak geschrapt.
Artikel 5 Lesrooster
5.1 Het lesrooster is te vinden op de website van beZIELd. Dit rooster kan door beZIELd desgewenst worden gewijzigd. Ook behoudt beZIELd het recht om lessen  te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht tot teruggave van reeds betaalde abonnementen en beurtenkaarten of verlenging ervan.
Artikel 6 Nakoming beZIELd
6.1 beZIELd behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden een les, sessie, workshop of traject te annuleren.
6.2 beZIELd heeft het recht cursisten die door hun gedrag de sessie, les, workshop of het traject verhinderen of verstoren, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling door de cursist ongewijzigd.
Artikel 7 Prijs en betaling
7.1 De tarieven van de verschillende losse lessen (sessies), abonnementen, beurtenkaarten, trajecten en workshops staan vermeld op www.bezield.be.
7.2 Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijziging. Bij een prijswijziging heb je het recht om je abonnement of beurtenkaart te wijzigen of te beëindigen.
Artikel 8 Overmacht
8.1 In geval van overmacht heeft beZIELd het recht lessen, workshops, trajecten te wijzigen of te laten vervallen zonder verdere verplichting.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 beZIELd is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade aan, of het zoekraken van persoonlijke eigendommen.
9.2 beZIELd is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.
Artikel 10 Privacy
10.1 beZIELd gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens. beZIELd zal persoonlijke informatie van cursisten niet aan derden verstrekken zonder persoonlijke toestemming. Lees hier de privacy policy van beZIELd.
bottom of page